“Belden” เป็นบริษัทที่ผลิตสายคอนโทรลชั้นนำระดับโลก

บริษัท Belden ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2445 (กว่า 100 ปี) หรือ ค.ศ. 1902  ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ในรัฐเซนต์หลุยส์มิสซูรี ดังนั้นสายสัญญาณ Belden ที่ผลิตจึงอ้างอิงมาตราฐาน UL (Underwriters Laboratories) ของทางประเทศสหรัฐอเมริกาทั้งหมด ซึ่งจะมีขนาดของตัวนำไฟฟ้าเป็น AWG (American wire gauge) ที่มีขนาดของสายไฟฟ้าที่แตกต่างจาก VDE หรือ มอก. ที่นิยมใช้ในบ้านเราซึ่งมีหน่วยเป็น mmเช่น

AWG (mm2)
16 1.31
17 1.04
18 0.823
19 0.653
20 0.518
21 0.41
22 0.326
23 0.258
24 0.205
25 0.162
26 0.129