Welding Cable

สมรรถนะการใช้งานสูง Welding cables สามารถปรับการใช้งานได้หลากหลาย อีกทั้งกรรมวิธีการผลิตได้รับการยอมรับจากประเทศอังกฤษ และการรับรองความเป็นสากล