NYX CABLE

SiHF : สายไฟทนความร้อน 180C

สายไฟทนความร้อน SiHF เป็นสายคอนโทรลหลายคอร์ไม่มีชีลด์ ที่สามารถทนความร้อนได้ถึง 180oC

โครงสร้างของ สายไฟทนความร้อน SiHF คือ

  1. สายไฟทนความร้อน SiHF ทองแดงเคลือบด้วยดีบุกเส้นฝอยละเอียดมีความอ่อนตัวสูง
  2. สายไฟทนความร้อน SiHF แต่ละคอร์หุ้มด้วยซิลิโคน มาร์คสีตามมาตราฐาน VDE 2093-308 และมีสีเขียวคาดเหลือง
  3. สายไฟทนความร้อน SiHF ฉนวนภายนอกเป็นซิลิโคน สีแดงอมสีน้ำตาล
  4. สายไฟทนความร้อน SiHF มีขนาดตั้งแต่ 0.5 mm2 จนถึง 35 mm2 และ จำนวนคอร์ตั้งแต่ 2 คอร์ จนถึง 25 คอร์
  5. รับแรงดันไฟฟ้าได้ที่ 500 V และอุณหภูมิ -50oC ถึง 180oC
  6. สายไฟทนความร้อน SiHF ตัวสายป้องกันการลามไฟได้เป็นอย่างดี
  7. สายไฟทนความร้อน SiHF การปล่อยก๊าซในกลุ่มฮาโลเจนตามมาตราฐาน IEC 60754-1

โดยสรุป สายไฟทนความร้อน SiHF สามารถใช้สำหรับเดินในสถานที่ที่มีอุณหภูมิสภาพแวดล้อมสูงได้ถึง 180oC และเมื่อใช้สายไฟฟ้าฉนวนพีวีซีแล้วเกิดการเปราะหรือแตก มีขนาดตั้งแต่ 0.5 mm2 จนถึง 35 mm2 และ จำนวนคอร์ตั้งแต่ 2 คอร์ จนถึง 25 คอร์ สามารถใช้ในการนำสัญญาณหรือสามารถใช้ในงานเดินไฟฟ้าทั่วไปที่ต้องการความอ่อนตัวและต้องการสายทนความร้อนได้ โดยใช้สาย สายไฟทนความร้อน SiHF

SKU: สายไฟทนความร้อน SiHF, SiHF+C Category:

NYX CABLE
NYX CABLE
NYX CABLE

Description

สายไฟทนความร้อน SiHF  ผลิตจากเทคโนโลยีการผลิตชั้นสูงจากยุโรป และควบคุมการผลิตด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย ตามมาตราฐาน VDE และ IEC ทำให้ได้สายไฟฟ้าที่มีคุณภาพ เป็น Silicone Cable ทนความร้อนได้สูงถึง 180 C สายไฟทนความร้อน SiHF สเป๊กเหมือนกันกับ Silflex Cable ทุกประการ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “SiHF : สายไฟทนความร้อน 180C”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Title

์NYX CABLE
NYX CABLE
NYX CABLE
Go to Top