Instrumentation cable

ครอบคลุมระดับของการใช้เครื่องมือเคเบิ้ล เหมาะสมหรับการใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมการผลิตและการดำเนินงาน ควบคุมที่ต้องเกี่ยวข้องกับระบบ  Electronic