fire performance cable

เทคโนโลยี Firetec Cables เหมาะสำหรับใช้งานภายในหมวดของวงจรควบคุม สามารถทำงานภายใต้อุณหภูมิระหว่าง -10oC ถึง +90oC