Smart Factory กลายเป็นแนวคิดที่ได้รับความสนใจอย่างมากในการปฏิวัติกระบวนการผลิต โดยการนำระบบอัตโนมัติมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นในการผลิต หนึ่งในเทคโนโลยีที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อน Smart Factory คือระบบควบคุมการผลิตแบบกระจาย ซึ่งใช้มาตรฐานการสื่อสาร “RS485” เป็นพื้นฐานในการเชื่อมต่อและควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ 

บทบาทและความสำคัญของระบบควบคุมการผลิตแบบกระจายใน Smart Factory 

ระบบควบคุมการผลิตแบบกระจายเป็นแนวคิดที่แตกต่างจากระบบควบคุมแบบรวมศูนย์แบบดั้งเดิม โดยมีการกระจายการประมวลผลและการตัดสินใจไปยังอุปกรณ์ควบคุมย่อยๆ ที่อยู่ใกล้กับจุดปฏิบัติงานจริง ซึ่งมีข้อดีดังนี้ 

 • เพิ่มความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต 
 • ลดความล่าช้าในการตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่างๆ 
 • เพิ่มความน่าเชื่อถือของระบบโดยรวม เนื่องจากไม่พึ่งพาระบบควบคุมกลางเพียงจุดเดียว 
 • รองรับการขยายระบบได้ง่ายในอนาคต 

ในบริบทของ Smart Factory ระบบควบคุมแบบกระจายช่วยให้สามารถปรับเปลี่ยนการผลิตได้อย่างรวดเร็วตามความต้องการของลูกค้า และสามารถเก็บข้อมูลการผลิตได้อย่างละเอียดเพื่อนำไปวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิภาพต่อไป 

ข้อดีและความเหมาะสมของมาตรฐานการสื่อสาร “RS485” สำหรับระบบควบคุมแบบกระจาย 

“RS485” เป็นมาตรฐานการสื่อสารที่ได้รับความนิยมในการใช้งานสำหรับระบบควบคุมอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในระบบควบคุมแบบกระจาย ด้วยคุณสมบัติ 

 • รองรับการสื่อสารแบบ Multi-drop ทำให้สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์หลายตัวบนสายสัญญาณเดียวกัน 
 • สามารถส่งข้อมูลได้ในระยะไกลถึง 1,200 เมตร โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ขยายสัญญาณ 
 • มีความทนทานต่อสัญญาณรบกวนสูง เหมาะสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ารบกวน 
 • รองรับความเร็วในการสื่อสารได้หลากหลาย ตั้งแต่ 9,600 bps ไปจนถึง 10 Mbps 
 • มีต้นทุนในการติดตั้งและบำรุงรักษาต่ำ เมื่อเทียบกับเทคโนโลยีการสื่อสารอื่นๆ 

 โครงสร้างและสถาปัตยกรรมของระบบควบคุมการผลิตแบบกระจายด้วย “RS485” 

ระบบควบคุมการผลิตแบบกระจายที่ใช้ RS485 มักมีโครงสร้าง 

 • อุปกรณ์ควบคุมย่อย (Distributed Control Units) ที่ติดตั้งใกล้กับเครื่องจักรหรือกระบวนการผลิต 
 • เครือข่าย RS485 ที่เชื่อมต่ออุปกรณ์ควบคุมย่อยเข้าด้วยกัน 
 • ระบบควบคุมกลาง (Central Control System) ที่ทำหน้าที่ในการจัดการและประสานงานระหว่างอุปกรณ์ควบคุมย่อย 
 • Human-Machine Interface (HMI) สำหรับการตั้งค่าและติดตามการทำงานของระบบ 

สถาปัตยกรรมของระบบมักจะเป็นแบบ Hierarchical หรือ Mesh ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนและความต้องการของกระบวนการผลิต 

การเชื่อมโยงและการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ต่าง ๆ ในระบบควบคุมการผลิตแบบกระจายด้วย “RS485” 

การสื่อสารในระบบ RS485 มักใช้โปรโตคอล Modbus RTU หรือ Profibus DP ซึ่งกำหนดรูปแบบของข้อมูลและวิธีการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ โดยมีลักษณะดังนี้ 

 • การสื่อสารแบบ Master-Slave โดยอุปกรณ์ควบคุมกลางทำหน้าที่เป็น Master และอุปกรณ์ควบคุมย่อยเป็น Slave 
 • Master จะส่งคำสั่งหรือคำขอข้อมูลไปยัง Slave และ Slave จะตอบสนองกลับมา 
 • การกำหนด Address ให้กับแต่ละอุปกรณ์เพื่อระบุตัวตนในการสื่อสาร 
 • การใช้ Cyclic Redundancy Check (CRC) เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่รับส่ง 

 กรณีศึกษาและตัวอย่างการใช้งาน “RS485” ในระบบควบคุมการผลิตแบบกระจายของ Smart Factory ที่ประสบความสำเร็จ 

 • โรงงานผลิตรถยนต์: ใช้ “RS485” ในการควบคุมหุ่นยนต์เชื่อมและประกอบชิ้นส่วน โดยสามารถปรับเปลี่ยนการผลิตระหว่างรุ่นรถยนต์ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว 
 • โรงงานผลิตอาหาร: ใช้ “RS485” ในการควบคุมและติดตามอุณหภูมิ ความชื้น และปัจจัยอื่นๆ ในกระบวนการผลิต เพื่อรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 
 • โรงงานผลิตเซมิคอนดักเตอร์: ใช้ “RS485” ในการควบคุมเครื่องจักรที่ต้องการความแม่นยำสูงและการตอบสนองที่รวดเร็ว 

ในทุกกรณี การใช้ “RS485” ช่วยให้สามารถเก็บข้อมูลการผลิตได้อย่างละเอียด นำไปสู่การวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตอย่างต่อเนื่อง 

สรุปได้ว่า การใช้งาน “RS485” ในระบบควบคุมการผลิตแบบกระจายสำหรับ Smart Factory เป็นทางเลือกที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า ด้วยความสามารถในการรองรับการสื่อสารแบบ Multi-drop ระยะทางไกล และความทนทานต่อสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรม “RS485” จึงเป็นเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนา Smart Factory ที่มีความยืดหยุ่น มีประสิทธิภาพ และสามารถปรับตัวได้ตามความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว